logowanie rejestracja

Regulamin i Polityka Prywatności serwisu MlodeLata.pl

I. Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego MlodeLata.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki które każdy użytkownik Serwisu powinien uszanować, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora serwisu.
Aby korzystać z serwisu, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Definicje:
 • Serwis - strona www i adresy dostępne w domenie MlodeLata.pl
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w Serwisie MlodeLata.pl
 • Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Serwis.

II. Zasady Ogólne

 1. Dostęp do serwisu użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www Serwisu. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu e-mail.
 2. Serwis może być używane jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Społeczności Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników.
 4. Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 5. Opisy profilu lub materiałów zawartych w Serwisie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości, zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika.
 6. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Jednak Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Serwisu usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą na danej części Serwisu.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane sposobem wykorzystania materiałów udostępnionych przez użytkowników.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, przerwą w dostępie do sieci Internet , awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 9. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mail kontakt@mlodelata.pl

III. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Rejestrując się w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz prezentację ich w serwisie w zakresie określonym w Profilu Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie wiadomości i zaproszeń od innych zarejestrowanych użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo do edycji danych oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia na stronie serwisu.
 2. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o usunięcie konta w przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Kontakt z Administracja w sprawach związanych z Serwisem jest dostępny na dole serwisu w zakładce kontakt.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2009